Tafsir Pendidikan Islam

Tafsir Pendidikan Islam

Rp 105.000,00
Penulis :  Dr. H. Akhmad Alim, MA
ISBN 978-602-9247-59-6
Tahun Terbit :  11 July 2017
Jumlah Halaman :  234 hlm

-

  • Ketersediaan
    50
  • Penerbit
    AMP Press

Deskripsi Buku

Buku ini mengulas tentang Pendidikan Islam dengan menggunakan pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu’i) yang dikemas dalam bahasa yang mudah dan contoh-contoh aplikatif, serta diambil dari sumber primer kitab-kitab tafsir turats yang otoritatif, yaitu terdiri dari 23 tafsir, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Abi Sa’ud, Ruh Al-Ma’ani, Tafsir Al-Baghawi, Tafsir Ibn Abbas Tanwir Al-Miqbas, At-Tashil Lii Ulum At-Tanzil, Tafsir Al- Qurthubi, Tafsir Al-Wahidi, Tafsir An-Nasafi, Tafsir Al-Kabir, Tafsir As-Sa’di, Tafsir As-Sam’ani, Tafsir As-Samarqandi, Tafsir As-Shan’ani, Tafsir As-Syaukani: Fath Al-Qadir, Tafsir At-Thabari, Tafsir Baidhawi, Tafsir Ibn Athiyyah, Tafsir Abi hatim, Tafsir Ibnu Jauzi: Zad Al-Masir, Jalaluddin As-Suyuthi: Ad-Dur Al-Mantsur, Tafsir Jalalain, Tafsir Ats-Tsauri.
Kajian buku ini, dimaksudkan untuk menemukan konsep baru dalam ilmu pendidikan, yang komprehensif, yang berbasis Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman Ulama Salaf, sehingga dapat memberikan pencerahan berpikir, dan dijadikan panduan alternatif yang akan menggantikan teori-teori pendidikan konvensional yang sekuler, yang selama ini mendominasi kajian pendidikan.